ชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทย

Cat Fancier's Club of Thailand 

ความเป็นมา : 

                ในปัจจุบันความนิยมเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่าง ๆ ของประชาชนในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หากแต่ยังคงไม่มีหน่วยงาน หรือชมรมที่รับขึ้นทะเบียนแมวที่เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานสากล ทำให้การติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ กับชมรมแมวต่าง ๆทั่วโลกเป็นไปได้ยาก  และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์แมว  โดยมิได้หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ จึงมีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงแมวมาร่วมเป็นแกนในการจัดตั้งชมรมและผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันเป็นสมาชิกของชมรม  โดยทางชมรมพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสมาคมแมวระดับโลก 


           ชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนรักแมวในประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาการเลี้ยงแมวและเพาะพันธุ์แมวอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์  ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาแมวไทยพันธุ์แท้ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันมากขึ้นในต่างประเทศ และพัฒนาการขยายพันธุ์แมวสายพันธุ์ต่างประเทศที่ต้องสั่งนำเข้าให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากลจนสามารถขายส่งออกนอกประเทศ เพื่อลดจำนวนการนำเข้าแมวจากต่างประเทศ โดยมิให้เสียดุลการค้า  

ชมรมฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมแมวโลก CFA  (The Cat Fancier’ Association) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2545 

ในอนาคตทางชมรมฯ มีความตั้งใจจะขึ้นทะเบียนสายพันธุ์แมวไทยที่มีเหลืออยู่ปัจจุบันเพียง 5 สายพันธุ์ คือ วิเชียรมาศ ,โคราช ,  ศุภลักษณ์ , โกญจา และขาวมณี ให้เป็นที่ยอมรับของสมาคมแมวโลก โดยใช้ชื่อสายพันธุ์เป็นของประเทศไทยเอง และอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาสายพันธุ์แมวไทยมิให้สูญพันธุ์ ด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติของแมวแต่ละตัว เพื่อมิให้เกิดการผสมเลือดชิดหรือข้ามสายพันธุ์  และหวังว่าอาจจะพัฒนาจนสามารถนำสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกลับขึ้นมาได้ ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งบรีดเดอรและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านพันธุ์กรรมศาสตร์  

ที่ตั้งชมรมฯ : เลขที่ 59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร. 0-2811-0029 , 087-9878799 แฟ็กซ์ 0-2420-0993 

ชื่อเว็บไซต์ :  www.cfct-cat.com

E-mail : cfct_cat@hotmail.com

FB Fanpage : www.facebook.com/cfctclub

วัตถุประสงค์ :

  1. จัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อจัดทำเพ็ดดีกรีให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาคมแมวโลก
  2. จัดประกวดแมวและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมว
  3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่นิยมเลี้ยงแมวด้วยกัน
  4. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแมว
  5. เผยแพร่สายพันธุ์แมวไทยโบราณให้เป็นที่ยอมรับของสาก

คณะกรรมการชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561

1. นาง สุนันท์ โซวประเสริฐสุข ประธานกรรมการ
2. นส. ภัฏฏิณี ตังควัฒนกุล กรรมการ-เลขานุการ
3. นาย ณัฐกร โซวประเสริฐสุข กรรมการ-เหรัญญิก
4. นส. วิริยา พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
5. นส. เบญจมาภรณ์ ศรีนาค กรรมการ
   

 


               ชมรมแมว TCC  (Thailand Cat Club) เป็นอีกชมรมหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ ชมรม CFCT เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนประวัติแมว และจัดทำใบเพ็ดดีกรีให้กับแมวไทยและแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย 

-  การจัดทำทะเบียนประวัติแมว โดยการจดใบรับรองสายพันธุ์และออกใบเพ็ดดีกรี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการผสมพันธุ์แมว โดยให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น และคงไว้ซึ่งแมวสายพันธุ์แท้ ลดปัญหาการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของแมวไทยพันธุ์แท้ที่ควรอนุรักษ์ไว้ 

อัตราค่าธรรมเนียม

 ค่าสมาชิก TCC Member  250 บาท / ปี  
 ค่าสมาชิก TCC Catterry  500 บาท / 5 ปี  
 Regis แมวแบบไม่มีประวัติ  150 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Regis + Pedigree 1 Gen  250 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Regis + Pedigree 2 Gen  300 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Regis + Pedigree 3 Gen  350 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Regis + Pedigree 4 Gen  400 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Regis + Pedigree 5 Gen  450 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Regis + Pegigree 6 Gen  500 บาท / ตัว (ตลอดชีพ)  
 Transfer owner หรือแก้ไขอื่น ๆ 
 และแจ้งหายออกใบใหม่
 ใบ Regis อย่างเดียว ตัวละ 100 บาท
 ใบ Regis + Pedigree 1-3 Gen ตัวละ 200 บาท
 ใบ Regis + Pedigree 4-6 Gen ตัวละ 300 บาท
 
     


หมายเหตุ    การขึ้นทะเบียนแมวและ Pedigree จัดทำโดย ชมรมแมวแห่งประเทศไทย (TCC)  ซึ่งอยู่ภายใต้ ชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทย (CFCT) 

กิจกรรมของชมรม 

  1. จัดทำทะเบียนแมวทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย
  2. จัดประกวด  , สัมมนาหรือนิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับแมว
  3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแมวให้ผู้ที่สนใจทราบ
  4. ช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับปัญหาแมว